Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Vänlogeverksamhet

 VÄNLOGEARBETET i ÖVER 40 år

 

En milstolpe i Logen nr 10 Sibbesborgs arbete var den oktoberdag år 1971, då vi kunde inleda det vänlogesamarbete med Logen nr 116 Birka i Stockholm, som från år 1974 utvidgades att omfatta även Logen nr 67 Castrum i Kongsvinger, Norge.

 

Från början var tanken den att vänlogesamarbetet skulle omspänna hela Norden. Därför har den budkavle, som vandrar från vänloge till vänloge, fem sidor. Tre av sidorna är nu fyllda. Kanske vår ursprungliga dröm går i uppfyllelse en vacker dag - alla sidor i vår budkavle blir utnyttjade!

Under vårvintern 1971 hade vår broder Helmer Udd haft kontakt med sin gode vän br Ivar Lyth från Logen nr 13 Gustav Wasa. Denne hade hört sig för om det kunde finnas någon Loge i Helsingforsnejden, som vore intresserad av kontakt med en Loge i Stockholm, Logen nr 116 Birka. Br Helmer hade i ett sammanhang sagt, att Sibbesborg var den enda Loge som var " ledig " i detta hänseende, men var det kanske hellre så , att han i första hand unnade sin egen Loge att få den kontakt och stimulans han visste att ett vänlogeutbyte skulle medföra.

Enligt br Helmers anteckningar från denna tid tycktes dock tvekan ha varit stor bland sibbobröderna. Steget från landsorten Sibbo till storstaden Stockholm var stort. - Alltnog, i maj träffades representanter för de båda Logerna hemma hos Helmer och Hervor Udd för att dryfta vänlogeutbytet. För Birka: brr Alf Almgren och Lennart Meyerhof och för Sibbesborg: brr Gunnar Lindqvist, Nils Ollberg och Hans Andersson. Br Lennart lär ha uttryckt sig som så, att den olika bakgrunden uttryckligen var en tillgång och en garanti för att allt skulle gå bra. - Inför en sådan entusiasm gav sibboborna sig.

Det första vänlogemötet hölls i Sibbesborgs regi redan samma höst, den 23 - 24.10.1971. 42 personer, 21 bröder med damer, från Sverige mötte upp.

Till pingsten 1974 samlades man i Norge, emedan Birkalogen knutit kontakter med Logen nr 67 Castrum från Kongsvinger. Helt naturligt ville Birkalogen att vi skulle bli med i detta samarbete, något som vi definitivt aldrig ångrat.

 

Detta blev upptakten till det nuvarande vänlogeutbytet mellan dessa tre Loger, en treenighet som knappast kan vara mera positiv och givande. Då alla tre Loger möttes i Stockholm 1975 enades vi om att hädanefter komma samman vartannat år - och så har det fortsatt i snart trettio år.

1981 beslöt vänlogerna att bekosta resorna för sina ÖM och UM till de andra Logernas ämbetsmannainstallationer för att öka kontaktytan mellan Logerna.

 

För en landsbygdsloge som Sibbesborg är detta utbyte något synnerligen värdefullt och berikande. Det har givit bröderna i Sibbesborg en internationell dimension av Odd Fellow - en ny dimension på Odd Fellows brödraskap - ett nytt djup i vårt arbete. Det ger oss en möjlighet att inom vår älskade Orden möta våra bröder i Norden, med vilka vi har gemensamt ursprung.

I vänlogearbetet har vi från början haft våra damer med oss. Detta har i sin tur främjat förståelsen av Odd Fellow arbete inom våra familjer och på familjebas har även bestående vänskapsband knutits över gränserna; Vänskapsband som kan fördjupas vid familjebesök hos varandra minst vartannat år.

Vi är i dag ett stort tack skyldiga alla de bröder i Birka och Castrum som verkat för dessa värdefulla vänlogekontakter. Tacket riktar sig även till våra egna bröder. - Sedan 1989 har en vänlogenål tagits i bruk (se bilden), en nål som varje deltagare i ett vänlogemöte utanför det egna landets gränser erhåller. Initiativet till nålen togs av br Anders Winter. Br Caj-Gustav Lydman utarbetade själva nålen som innefattar de tre nordiska länderna med vänlogeorterna markerade. De tre länkarna sträcker sig över alla länderna.

På vänlogemötet i Stockholm firades de gångna trettio åren med utgivningen av en historik. En arbetsgrupp med deltagare från samtliga Loger hade utarbetat den. Från Logen nr 10 Sibbesborg deltog brr Hans Andersson och Jarkko Weckström i arbetet. Logen nr 116 Birka bar huvudansvaret för sammanställningen. - Härefter dokumenteras varje vänlogemöte av arrangörslogen på ett överenskommet sätt för eftervärlden.

 

Vänlogeträffarna vartannat år i huvudsak under pingsten har för deltagarna blivit höjdpunkter i tillvaron. Vardagen blir lättare då man har glädjeämnen och stimulans i sikte. - Vi börjar få perspektiv på detta arbete. Den generation som öppnade möjligheten är nu till stora delar borta, men nya generationer kan berikas i deras utstakade fotspår. 

 Logen Nr 10 Sibbesborg arrangerade vänlogeträffen i samband med logens 50 års jubileum år 2013. Vänlogemötet hölls i Tusby kyrka och banketten i GustavelundLogen Nr 10 Sibbesborg arrangerade vänlogeträffen i samband med logens 50 års jubileum år 2013. Vänlogemötet hölls i Tusby kyrka och banketten i Gustavelund

Logen Nr 10 Sibbesborg arrangerade vänlogeträffen i samband med logens 50 års jubileum år 2013. Vänlogemötet hölls i Tusby kyrka och banketten i Gustavelund

 

Läs om Vänlgogemötet i Kongsvinger 2009

Läs om Vänlogemötet i Sibbo 2007

Läs om Vänlogemötet i Kongsvinger 2003