Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Logegården

Logegården AB

Den 27 september 1984 samlades representanter för Logen Nr 10 Sibbesborg, Rebeckalogen Nr 10 Ylva och Veronica i Sibbo för att bilda ett bolag vid namn Logegården AB. Det som man på detta möte informerades om och det som man senare beslöt kom att inverka på allt Odd Fellow arbete i Sibbo.

Broder Knut Öhman hade under sina dagliga resor till och från arbetet kastat ett öga på den ståtliga ladugård i Broböle som år efter år förföll allt mer. Läget var utmärkt, så att säga mitt i byn. Han ansåg att denna ladugård borde köpas till Odd Fellow i Sibbo och tog preliminära kontakter med ägarna som var ganska många. Dessutom ingick det frågor om samägande och utnyttjanderätter.

Ladugården var uppförd 1939 och grunden konstaterades vara hel och välgjuten. Dräneringen under huset var  väl gjord av byggarna.

På ovannämda mötet föredrogs ett utkast till två köpebrev. Nu hade man äntligen en chans att få något eget och kunna planera och bygga enligt de krav som ställs på ett Odd Fellow-hem. Mötet den 27.09.84 gav enhälligt i uppdrag åt Logegården Ab:s styrelse att förverkliga köpen.

Logegården Ab höll sin konstituerade bolagsstämma samma dag och fördelade aktierna så att Sibbesborg erhöll 40 %, Ylva 40 % och Veronica 20 %. Logegården Ab infördes i handelsregistret 05.09.1985.

Loosi Nr 40 Sipoonhovi kom med i verksamheten 1988 och då omfördelades aktierena genom en aktieemission sålunda att Sibbesborg innehade 30 %, Ylva 30 %, Sipoonhovi 30 % och Veronica 10 % av aktierna. Åren 1991 och 1992 höjdes aktiekapitalet igen och då fick medlemmarna i institutionerna teckna sk. B-aktier i Logegården Ab.

Här kan nämnas att Hofgårds ägare vid samma tidpunkt som Logegården Ab bildades förhandlade med Helsingfors stad om försäljning av hela gården på över 300 hektar. Helsingfors stad köpte Hofgård 1988 för att sedan 1989 sälja den vidare till Finska Staten. Sibbo Logerna gjorde en framställning om att få köpa Hofgårds karaktärshus med intilliggande park men anhållan togs icke ad notam.

Den 4 oktober 1984 köpte Knut Öhman för under bildning varande bolags räkning för 140.000 mk av släkten Skogster i Broböle ladugården och c. 5000 kvadratmeter jordområde. Tomten kom senare vid lantmäteriförättningen 1988 att utökas med 2100 kvadratmeter. Broder Hans Andersson fungerade som offentligt köpvittne och hade kallat bröderna Alf Lundström och Carl-Gustav Lydman som vittnen.

Redan från början beslöt man att största delen av arbetena på den kommande logegården skulle göras på talko co därför tecknade genast en talkoförsäkring. Logegården Ab inlöste även lösegendomen på Hofgård och övertog ansvaret för lokalerna där. Ett gemensamt ekonomieutskott med medlemmar från institutionerna och Logegården Ab skötte Hofgård tillsammans med disponenten f.o.m 1988.

Ekonomin ställer alltid till problem för ett så stort projekt som detta och ekonomin var uppe till diskussion på alla styrelsemöten sedan bolaget bildades. Finansieringen har skötts med logernas disponibla medel som samlats in genom olika aktiviteter så som fester, byggnadsfonder, teaterföreställningar och reklamplatser som såldes på stolsryggarna på Hofgård. Det sistnämnda projektet inbringade 80.000 mk. Trots mycket frivillig arbetet kunde man inte undvika banklån för att ro iland ett projekt av denna storleksklass.

Som ordförande för styrelsen har fungerat bröderna Alf Lundström och Carl-Gustav Lydman. Som verkställande direktör för bolaget har sedan 1984 fungerat broder Ole Öhman. Byggnadskommittén har handhaft de praktiska arbetena i Broböle som letts av broder Knut Öhman.

Talkoarbetetena framskred i stadig takt enligt följande:

1985

Planeringsarbeten inleddes och byggmästarna bröderna Erik Sundman och Hans Serenius gjorde ritningar på basen av byggnadskommittens förslag. Städ- och rivningstalkon ordnades i broböle och gamla konstruktioner såsom spiltor och bås revs ner.

1986

Byggnadsloveet beviljades 03.03.1986

Rivningsarbetena fortsatte och de första nya pelarna göts. Grundkonstruktioner för blivande mellanväggar gjordes. Förslag och offerter angående värme och ventilation inbegärdes, samtidigt fick man en uppfattning om totalkostnader som beräknades uppgå till  1 miljon mark beroende hur mycket som kunde göras på talko.

Gårdsarbetena påbörjades, bl.a. grävdes avloppscisternen ner i den kommande trädgården.

1987

Det gamla betogtegeltaket togs ner och ersattes av ett lätt brännlakerat plåttak. De bärande kosntruktionerna förnyades med stora limbalkar. Till detta arbete anlitades utomstående timmermän.

1988

Vattenledningen drog till Logegården. Mellantaket på klubbrumssidan spikades. Golven göts i klubbrummet och köket Nya fönster installerades i byggnaden.

1989

Mellantaket på Logegården installeras. Stockdonationer även detta år precis som tidigare av skogsägande medlemmar. Väggar och tak skålas, till en del med experthjälp.

1990

Innertaket i andra våningen installeras. Olika slags skivor installeras i alla utrymmen. Spackling av ytorna påbörjas.

1991

Logesalens stärnhimmel byggdes och sattes på plats. Golvet i logesalen isolerat och gjutet. Väggisolering, dragning av el-ledningsrör i väggar och tak, spackling, målning i alla utrymmen. Trapphusets sockel gjöts sent på hösten. Parkeringsplatsen har fick fyllnadsmaterial och började likna en parkerinsplats.

1992

Inredningsarbeten i Logegården slutfördes. Vattnet kopplades på. Elförsörjningen med 3 x 80 amper står för enegribehovet. Ventilationsarbetena slutfördes. Trapphuset på västra sidan av Logegården uppfördes. Invantarier skaffades från olika håll.

* 1993 *

Odd Fellow organisationernas i Sibbo Logegård invigdes lördagen den 13. mars 1993. Den högtidliga invigningen förättades av Storsiren Pentti Grönbarg biträdd av Distriktstorsirerna Ulf Mickelson och Gulle Maj Mickelson samt Stormarskalken Lars-Henrik Björk.

Totalt gjorde medlemmarna närmare 13.000 talkotimmar på byggprojektet. I  detta timantal är inte inräknat de timmar byggnadskommitte´n eller styrelserna arbetat med Logegården.